タイ前置詞ゼンチシ タイ前置詞ゼンチシ   
      
 กว่า kw,aa   〜より(比較ヒカクシメす)
* อันนี้ดีกว่าของผม ?an n'ii dii kw,aa khoo(a)ng phom   これはワタシのよりもよい。
 กว่า kw,aa   〜より(比較ヒカクシメす)
      
 จาก c,aak   〜から(空間的クウカンテキ
* เขามาจากเมืองไทย khao maa c,aak mu(i)ang thai   カレはタイからました。
 จาก c,aak   〜から(空間的クウカンテキ
      
 ตั้งแต่ tang t,ee(a)   〜から(時間的ジカンテキ
* คุณเรียนภาษาไทยตั้งแต่เมื่อไร khun rian phaasaa thai tan t,ee(a) mu(i)arai   あなたはいつからタイ勉強ベンキョウしていますか.
 ตั้งแต่ tang t,ee(a)   〜から(時間的ジカンテキ
      
 จนถึง con thu(i)ng   〜まで(場所バショ時間ジカン
* ผมจะอ่านหนังสือจนถึงเที่ยง phom c,a? ?,aan nangsuu(i) con thu(i)ng thiang   ワタシ正午ショウゴまで勉強ベンキョウします。
 จนถึง con thu(i)ng   〜まで(場所バショ時間ジカン
      
 ต่อ t,oo(a)   〜にタイして
* ผู้ชายควรจะสุภาพต่อผู้หญิง phuu chaai khuan c,a? s,uphaap t,oo(a) phuu ying   男性ダンセイ女性ジョセイタイして紳士的シンシテキであるべきだ。
 ต่อ t,oo(a)   〜にタイして
 ควร khuan   すべきである
 จะ c,a?   〜します(未来ミライアラワす)
 สุภาพ s,uphaap   丁寧テイネイな、礼儀レイギタダしい
      
 แก่ k,ee(a)   〜に
* นี่เป็นของขวัญแก่คุณ nii pen khoo(a)ng khwan k,ee(a) khun   これはあなたへのプレゼントです。
 แก่ k,ee(a)   〜に
 ของขวัญ khoo(a)ng khuan   おみやげ
      
 โดย doo(+)i   〜で
* พจนานุกรมเล่มนี้แต่งโดยอาจารย์โทมีต้า ph'otcanaan'ukrom le(+)m n'ii t,ee(a)ng doo(+)i ?aacaan thoomiitaa   この辞書ジショ富田トミタ先生センセイによって編纂ヘンサンされました。
 โดย doo(+)i   〜で
 แต่ง t,ee(a)ng   著述チョジュツする、アラワ
 เรียบเรียง riap riang   著述チョジュツする、アラワ
      
 กับ k,ap   〜と(トモに)
* ฉันกับพี่สาวเรียนหนังสือห้องเดียวกัน chan k,ap phii saao rian nang suu(i) hoo(a)ng diao kan   ワタシアネとはオナじクラスで勉強ベンキョウした。
 กับ k,ap   〜と(トモに)
      
 เพื่อ phu(i)a   〜のため
* โครงการนี้ทำเพื่อเด็กยากจน khroo(+)ng kaan nii tham phu(i)a dek yaak con   このプロジェクトはマズしい子供コドモたちのためにオコナわれている。
 เพื่อ phu(i)a   〜のため
 โครงการ khroo(+)ng kaan   計画ケイカク
 ยากแค้น,ยากจน yaak kh'ee(a)n,  yaak con   貧乏ビンボウ
      
 สำหรับ sam r,ap   ヨウ、よりについては
* สำหรับเรื่องนี้ ผมไม่มีความรู้ sam r,ap ru(i)ang n'ii phom mai mii khwaam r'uu   このケンについては、ワタシには知識チシキがありません。
 สำหรับ sam r,ap   ヨウ、よりについては
      
 ด้วย duai   〜で、モチいて
* คนไทยทั่วไป ทานข้าวด้วยช้อนส้อม khon thai thua pai thaan khaao duai ch'oo(a)n soo(a)m   一般イッパンのタイヒトはスプーンとフォークで食事ショクジをします。
 ด้วย duai   〜で、モチいて
 ทั่วไป thua pai   一般イッパン
      
 ที่ thii   〜で、〜に(場所バショ
* ที่เมืองไทยมีผลไม้เยอะ thii mu(i)ang thai mii phonlam'ai y'a(*)   タイでは果物クダモノがたくさんあります。
 ที่ thii   〜で、〜に(場所バショ
 เยอะ y 'a(*)?   たくさんの、ふんだんにある
 เยอะแยะ y'a(*)? y'e(a)?   たくさんの、ふんだんにある
      
 ตาม taam   〜にしたがって
* ตามเงื่อนไขข้อนี้ คุณจะบิดพลิ้วไม่ได้ taam ngu(i)an khai khoo(a) n'ii khun c,a? b,it phl'iu mai dai   この条件ジョウケンによれば、あなたは契約ケイヤク不履行フリコウ出来デキない。
 ตาม taam   〜にしたがって
 เงื่อนไข ngu(i)an khai   条件ジョウケン
 ข้อ khoo(a)   項目コウモク
 ความตอนหนึ่ง khuwaam too(a)n n,u(i)ng   項目コウモク
 บิดพลิ้ว b,it phl'iu   シタガわない
      
 เกี่ยวกับ k,iao k,ap   〜にカンして、について
* ขอดูหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา khoo(a) duu nang suu(i) k,iao k,ap c,itt,a w'itthayaa   心理学シンリガクカンするホンせてください。
 เกี่ยวกับ k,iao k,ap   〜にカンして、について
 จิตวิทยา c,itt,a w'itthayaa   心理学シンリガク
      
 อวยพร ?uai phoo(a)n   祝福シュクフクする
* ขออวยพรให้คุณมีความสุขตลอดชีวิต    生涯ショウガイツウじてあなたがずっとシアワせでありますように。
 อวยพร ?uai phoo(a)n   祝福シュクフクする
 ตลอด tal,oo(a)t   〜をツウじて
      
 ภายใน phaai nai   〜のうちに
* ต้องส่งรายงานภายในอาทิตย์นี้ too(a)ng s,ong raai ngaan phaai nai ?aath'it n'ii   今週中コンシュウチュウにレポートをさなければならない.
 ภายใน phaai nai   〜のうちに
 ส่ง s,ong   オクる、派遣ハケンする、見送ミオク
 รายงาน raai ngaan   報告ホウコク
      
 ของ khoo(a)ng   〜の(所有ショユウ
* บ้านของเขาหลังใหญ่และมีสระน้ำด้วย baan khoo(a)ng khao lang y,ai l'e? mii s,a? n'aam duai   カレイエオオきくてプールもある。
 ของ khoo(a)ng   〜の(所有ショユウ
 หลัง lang   …軒(家屋などに用いる類別詞)
 สระน้ำ s,a? n'aam   プール
 สระว่ายน้ำ s,a? waain'aam   プール
      
 แล้วแต่ l'ee(a)o t,ee(a)   次第シダイ、〜による
* อันไหนก็ได้ แล้วแต่คุณ ?an nai koo(a) dai l'ee(a)o t,ee(a) khun   どれでもいいです。あなた次第シダイです。
 แล้วแต่ l'ee(a)o t,ee(a)   次第シダイ、〜による
 อันไหน ?an nai   どの
      
 อย่าง y,aang   〜のような
* คนอย่างเขาไม่ควรได้รับการยกย่อง khon y,aang khao mai khuan dai r'ap kaan y'ok yoo(a)ng   カレのような人間ニンゲン賞賛ショウサンけるべきではない。
 อย่าง y,aang   〜のような
 ควร khuan   すべきである
 ได้รับ dai r'ap   ける
 การ kaan   コト
 ยกย่อง y'ok yoo(a)ng   ほめる
      
 นอกจาก noo(a)k c,aak   以外イガイ
* นอกจากนี้ ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว noo(a)k c,aak n'ii phom mai mii ?arai c,a? phuut ?,iik l'ee(a)o   これ以外イガイにはワタシにはもうハナすことがありません。
 นอกจาก noo(a)k c,aak   以外イガイ
      
 ยกเว้น y'ok w'ee(i)n   〜をノゾいて
* ดิฉันชอบอาหารญี่ปุ่นยกเว้นปลาดิบ d,ich'an choo(a)b ?aahaan yiip,un y'ok w'ee(i)n plaa d,ip   ワタシ刺身サシミノゾいて日本ニホン料理リョウリきです。
 ยกเว้น y'ok w'ee(i)n   〜をノゾいて
 
 
inserted by FC2 system